Jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Agenda Algemene Leden Vergadering vrijdag 26 november 2021.
 
ALV alleen toegankelijk voor leden van v.v. De Gazelle.
 
Datum : 26 november 2021
 
Locatie : Clubhuis Gazelle, Nico Bolkesteinlaan, Deventer
 
Tijd : 19.30 uur
 
1. Opening/notulen ALV 30 november 2018
 
2. Mededelingen
 
3. Public relations/Sponsor beleid
 
– Sponsorcommissie algemeen
 
– Vrienden van Gazelle
 
4. Technische zaken
 
5. Algemeen beleid/Bestuursverkiezing
 
– Aftredend en niet herkiesbaar Wilma Veenstra
 
– Aftredend en wel herkiesbaar R. van den Berg, J. Appelo, H. Teunissen
 
– Voorstel 1e secretaris Johan Sterling, 2e secretaris R. van den Berg
 
– Vacature nieuw bestuurslid. Uiterlijk 72 uur voor de ALV aanmelden bij de secretaris r. van den Berg 06-12025261 of via email secretarisvvdegazelle@kpnmail.nl
 
6. Financieel beleid
 
– Financieel verslag 2020/2021
 
– Begroting 2021/2022
 
– Prijsverhoging eten/drinken
 
– Kascommissie We zijn nog op zoek naar personen die hierin plaats willen nemen
 
7. Activiteiten beleid
 
8. W.V.T.T.K./Rondvraag
 
9. Sluiting